تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


گزارش های مالی

جهت اطلاع خیرین و حامیان این موسسه خیریه، هر سه ماه یکبار صورت مالی از عملکرد یک فصل در این صفحه قرار میگیرد تا شما خیرین و نیک اندیشان بتوانید از درآمد ها و هزینه های مرکز اطلاع حاصل نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن: 44226116-051 (خانم طاهری) تماس حاصل نمایید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت