تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


پرسنل و اعضاء هیأت مدیره مرکز

اعضاء هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی تاریخ استخدام سمت
مهدی ذبیح اللهی 1379 مدیر عامل
دکتر احمد دلبری 1379 رئیس هیات مدیره
محمد حسین کوثری مقدم 1381 نایب رئیس هیات مدیره
حسن فتاحی 1383 خزانه دار
محمد حسن کوثری مقدم 1381 عضو
دکتررضا فروزان 1379 عضو
خسرو خسروجردی 1390 عضو

 

 

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت