تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


خیریه

نام صحیح اين مركز بنياد خيريه مركز جامع سالمندان مادر سبزوار مي باشد

اين مركز به صورت غير دولتي و توسط هيأت امناء موسسه اداره مي گردد و سازمان بهزیستی به نحو ه فعاليت اين موسسه خيريه نظارت دارد .

اصولا ماهيت شكل گيري اينگونه موسسه هاي خيريه بر مبناي مديريت به دست مردم بناگرديده و جهت تأمین هزينه هاي موسسه هم سعي بر مشاركت مردم پايه گذاري گرديده اعتقاد بر اين است كه مردم هنگامي كه بدانند خودشان و يا نمايندگانشان بر هزينه ها و كمك هاي آنها دخالت دارند ، اعتماد بیشتری خواهند داشت. به همين جهت اين موسسه خيريه كه در زمینه نگهداري از سالمندان بي سرپرست فعاليت مي كنند ، در حال حاضر بزرگترين در نوع خود در شرق كشور مي باشد كه به صورت هیأت امناء خيريه فعاليت مي كنند

باتوجه به گستردگي نياز هاي مركز ، اين موسسه خيريه آمادگي دريافت انواع كمك هاي خيرين و نيك انديشان را دارد تا در راستاي نیت و اهداف خيرين هزينه نمايد .

نظريه اينكه نيت خيرين به دو دسته اصلي تقسيم مي گردد ، دسته اول خيرين كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود را تحويل اين موسسه خيريه مي دهند و نحوه هزينه نمودن آن را به خود موسسه خيريه واگذار مي نمايند . دسته دوم نيت هايي هستند كه فقط در يك جهت خاص بوده و خيرين مقيد است كه در همان زمينه هزينه گردد . در هردو حالت اين موسسه خيریه مي تواند نيت افراد را جامعه عمل بپوشاند ، لذا در قسمت هاي ديگر ، شما مي توانيد از انواع موارد مورد نياز به صورت كامل آگاه گرديد.

از ظرفيت تكميل شده مركز حدود 75% سالمندان اين مركز بي سرپرست بوده و فاقد خانواده مي باشند . بسياري از اين عزيزان به جهت اينكه فاقد مدارك اهراز هويت هستند تحت عنوان مجهول الهویه بوده كه از مراجع قضايي حكم دارند . 15% سالمندان هم كه داراي خانواده مي باشند ولي خانواده تمكن مالي جهت تامين هزينه نگهداري از سالمند خود را ندارند تنها 10% ظرفيت مركز سالمندان می باشند.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت