تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558سالمند مادر: فاطمه

هر روز منتظرم کسی مرا صدا بزند و به خانه دعوت کند...هر روز منتظر پسرانم هستم. هنوز هم امیدوارم...

دوشنبه, 24 آبان 1395 07:59
سالمند مادر: معصومه

من در تنهاییهایم به فرزندانم فکر میکنم...دلتنگشان هستم...

دوشنبه, 24 آبان 1395 07:58

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت