تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


میهمانان ویژه سالمندان مادر

 

اطلاعات این بخش به زودی وارد می شود ...

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت